top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Become a member of HLA

Diễn đàn Logistics Việt Nam là một nền tảng động đáng chú ý, nơi các nhà lãnh đạo trong ngành hội tụ để thảo luận và định hình tương lai của ngành logistics. Trong sự kiện này, H-Cargo Logistics tự hào thông báo sự tham gia chính thức của mình vào Hội đồng Logistics hàng hải hàng đầu (HLA), củng cố cam kết của mình đối với sự xuất sắc và hợp tác trong lĩnh vực logistics.

bottom of page